Арилжааны биелэлт
Үнэт цаасны арилжаа
Нэрлэсэн үнэ
400,000
Хаалтын ханш
Үндсэн төлбөр
50,000
Купон төлбөр
14,400

Захиалгын явц:
0%

Захиалгын тоо:
964

Татан төвлөрүүлэх дүн:
4,000,000,000₮

Захиалгын үнийн дүн:
227,316,800,000
Үнэт цаасны танилцуулга