Хууль эрх зүй
Та дараах мэдээллийг хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчтай холбогдож авна уу.

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам

Монголын Хөрөнгийн Биржийн Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны бүртгэлийн журам

Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвийн Үнэт цаасны хадгаламжийн журам

Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвийн Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийн бүртгэлийн журам

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам

Хөндлөнгийн аудиторыг сонгох, солих журам

Үйлчилгээ үзүүлэгч, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийг сонгох, солих журам

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны журам

Багцын хөрөнгөнд өөрчлөлт оруулах, хөрөнгийг багцаас хасах тухай журам

Эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналт хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн сан байгуулах, сангийн хөрөнгийг зарцуулах тухай журам

Үнэт цаасны төлбөр цуглуулах төлөх тухай журам

Үнэт цаас эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах журам

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК ба “Инвескор ББСБ” ХК-ийн байгуулсан Хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК ба “Микро Кредит ББСБ” ХХК-ийн байгуулсан Хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК ба “Инвескор ББСБ” ХК-ийн байгуулсан Фидуцийн барьцааны гэрээ

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК ба “Микро Кредит ББСБ” ХХК-ийн байгуулсан Фидуцийн барьцааны гэрээ

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК ба “Инвескор ББСБ” ХК-ийн байгуулсан Төлбөр цуглуулах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК ба “Микро Кредит ББСБ” ХХК-ийн байгуулсан Төлбөр цуглуулах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

“Инвескор Актив ТЗК” ХХК ба “Рэдбэрал Инвестмент энд Менежмент” ХХК-ийн байгуулсан хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

“Рэдбэрал Инвестмент энд Менежмент” ХХК ба “Инвескор ББСБ” ХК-ийн байгуулсан Төлбөр цуглуулах дансны барьцааны гэрээ

“Рэдбэрал Инвестмент энд Менежмент” ХХК ба “Микро Кредит ББСБ” ХХК-ийн байгуулсан төлбөр цуглуулах дансны барьцааны гэрээ