July 8, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны хоёрдугаар улирлын эргэн төлөлт

Инвескор Актив Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны хоёрдугаар улирлын эргэн төлөлт 2021 оны 07-р сарын 09-ны өдөр үнэт цаас эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршина.

Онцлох мэдээ