April 9, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны эхний улирлын эргэн төлөлт

Инвескор Актив Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны эхний улирлын эргэн төлөлт 2021 оны 4-р сарын 13-ны өдөр үнэт цаас эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршина.

Онцлох мэдээ